VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní údaje:

Prodávající: Marek Vlček
Se sídlem: Střelniční 342, Frýdek-Místek

IČ: 87399504 DIČ: 8209174963,
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

E-mail: info@marekvlcek.cz
Telefonní číslo: +420 773 977 680

Prodávající upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a Tvé povinnosti, jakožto kupujících, a mě, jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách marekvlcek.cz.

Všechny informace o zpracování Tvých osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které nalezneš zde marekvlcek.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víš, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro tuto Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Mě a Tebe, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Tvého nákupu na Mém E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

NĚKTERÉ DEFINICE

Cena je finanční částka, kterou budeš hradit za Produkty;
Cena za dopravu je finanční částka, kterou budeš hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
Objednávka je Tvůj neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží u Mě;
Uživatelský účet je účet zřízený na základě Tvých sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
Jsi osoba nakupující na Mém E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
Produkty jsou vše, co můžeš nakoupit na E-shopu.

Obecná ustanovení a poučení

Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu. Při nákupu Zboží je Tvou povinnosti poskytnout Mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jsi Mi poskytli při objednání Zboží budu tedy považovat za správné a pravdivé.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouvu se Mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíš Ty. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíš za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Mnou tedy nad rámec Celkové ceny neočekávej.

Odesláním Objednávky souhlasíš s tím, že prostředky komunikace na dálku využívám. K tomu, abych mohl Smlouvu uzavřít, je třeba, aby jsi na E-shopu vytvořili návrh Objednávky.

V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označuješ Zboží, o jehož nákup máš zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“. “Koupit”, “Chci koupit” a podobné definice CTA);
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Tebou zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
 • Identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abych mohl doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • V případě Smlouvy, na základě které Ti budu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Ti budu Zboží dodávat.

V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžeš až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Dokončit objednávku“ Objednávku vytvoříš. Před stiskem tlačítka musíš ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Dokončit objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Mi.

Tvou Objednávku Ti v co nejkratší době poté, kdy Mi bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Tvou e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z mé strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Mnou a Tebou. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Mohou nastat i případy, kdy Ti nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy je objednáno větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Ti však vždy v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Tebe být tedy překvapením. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Tě kontaktovat a zašlu Ti nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce.  Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Mou nabídku potvrdíš.

V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinen Ti Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jsi obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Tě budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Ti nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Mou nabídku potvrdíš. V případě, že Mou nabídku nepotvrdíš ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsem oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Ti závazek k zaplacení Celkové ceny.

V případě, že máš zřízen Uživatelský účet, můžeš učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máš ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Tvé identifikační údaje.

V některých případech umožňují na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby jsi v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníš, bude Ti Zboží poskytnuto se slevou.

Uživatelský účet

Na základě Tvé registrace v rámci E-shopu můžeš přistupovat do svého Uživatelského účtu.

Při registraci Uživatelského účtu je Tvá povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Tvou povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a nejsi tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Tvůj Uživatelský účet můžu zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 let nevyužíváš, či v případě, kdy porušíš své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Platbu Celkové ceny po Tobě budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžeš provést následujícími způsoby:
Kartou online, platba probíhá přes platební bránu STRIPE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://stripe.com/en-cz. 

V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 48 hodin.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Tvou e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

Vlastnické právo ke Zboží na Tebe přechází až poté, co zaplatíš Celkovou cenu a Zboží převezmeš. 

DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Zboží Ti bude doručeno způsobem dle Tvé volby, přičemž můžeš vybírat z následujících možností:

 • Osobní odběr na uvedené adrese;
 • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
 • Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Ti bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Tě vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budu informovat prostřednictvím e-mailu.

Po převzetí Zboží od dopravce je Tvou povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Mi. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Tvou povinností Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíš svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Mé povinnosti Ti Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmeš, není odstoupení od Smlouvy mezi Mnou a Tebou. Mě ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Tvého podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Ti toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na Tvé straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Tvou povinností nahradit Mi náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Ti zašleme na Tvou e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Zodpovědnost za škody na Zboží na Tebe přechází v okamžiku, kdy ho převezmeš. V případě, kdy Zboží nepřevezmeš, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Tebe zodpovědnost škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jsi měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Tvé straně k převzetí nedošlo. Přechod zodpovědnost škody na Zboží pro Tebe znamená, že od tohoto okamžiku neseš veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti budu Tě vždy informovat:

 • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Ti vždy sdělím novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • prodlení s dodáním Zboží od Mého dodavatele, přičemž Ti vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

V případě, že nebudu schopný Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsem Já i Ty oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Zaručují se, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

 • má vlastnosti, které jsme si s Tebou dohodnul, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsem u popisu Zboží uvedl, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
 • je vhodné pro účely, které jsem uvedl nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
 • odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
 • je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
 • splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
 • není zatíženo právy třetích stran.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžeš Mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Mou adresu uvedené u identifikačních údajů. Pro reklamaci můžeš využít také vzorový formulář poskytovaný z Mé strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. 

V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chceš vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Tvým uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíš řešení vady, máš práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máš následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • na odstranění vady opravou Zboží;
 • na přiměřenou slevu z Ceny;
 • na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíš vyřešení dle bodů a) nebo b) a Já vadu takto neodstraní v přiměřené lhůtě, kterou jsem uvedl, nebo Ti sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraní vůbec, máš práva dle bodů c) a d), i když jsi je v rámci reklamace původně nepožadoval. Zároveň pokud si zvolíš odstranění vady opravou Zboží a Já zjistím, že je vada neopravitelná, oznámím Ti to a můžeš si zvolit jiný způsob odstranění vady.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máš následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • na odstranění vady opravou Zboží;
 • na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraním včas nebo odmítnu vadu odstranit, vzniká Ti právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžeš také v případě, kdy nemůžeš Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžeš odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžeš vrátit Zboží ve stavu, v jakém jsi ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:

 • došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 • bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
 • nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Tvým jednáním anebo opomenutím,
 • došlo-li z Tvé strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Tvou povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Ti nebude vrácena část Cen odpovídající Tvému prospěchu z užití části Zboží.

Do 3 dnů od obdržení reklamace Ti na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsem reklamaci obdržel, kdy jsme ji obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžeš odstoupit od Smlouvy.

O vyřízení reklamace Tě budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Ti náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jsi povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Tvou povinností Mi původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradím Já.

V případě, že jsi podnikatel, je Tvou povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jsi ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jsi spotřebitel, máš právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

 • Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
 • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
 • použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jsi jej převzal;
 • kdy to vyplývá z povahy Zboží.

Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Mnou a Tebou od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jsi spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máš v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsi uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Ti budu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. 

Od Smlouvy můžeš odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené u Mých identifikačních údajů). Pro odstoupení můžeš využít také vzorový formulář poskytovaný z Mé strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůžeš od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

 • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Mé vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 • Zboží, které bylo upraveno podle Tvého přání nebo pro Tvou osobu;
 • Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
 • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
 • dodávka novin, periodik nebo časopisů a grafiky;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Tvým předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Já jsme Ti sdělili, že nemáš právo na odstoupení od Smlouvy.

Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Mi v jejím průběhu odešleš oznámení, že od Smlouvy odstupuješ.

V případě odstoupení od Smlouvy Ti bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Mi Zboží vrátíš či než prokážeš, že došlo k jeho zaslání zpět Mi. 

Zboží Mi prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jsi povinen Mi Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a neseš náklady spojené s navrácením zboží Mi. Ty máš naopak nárok na to, abychom Ti vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží nabízel. 

V případě odstoupení z důvodu, že Já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží k zpět, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem při dodání Zboží nabízel.

Odpovídáš Mi za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Tvého nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Ti v takovém případě vyúčtujeme poté, co Mi Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Ti ještě nevrátili Cenu, jsem oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Tvou pohledávku při vrácení Ceny.

Já jsem oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Ti dodám Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. 

Můžu také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jsi uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupuješ zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy info@marekvlcek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Závěrečná ustanovení

Pokud Můj a Tvůj právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. 

Veškerou písemnou korespondenci si s Tebou budu doručovat elektronickou poštou. Má e-mailová adresa je uvedena u Mých identifikačních údajů. Budu doručovat korespondenci na Tvou e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jsi mě kontaktoval.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě společné písemné dohody. Já jsem však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. 

O změně Tě však budu informovat pouze v případě, že máš vytvořený Uživatelský účet (abys tuto informaci měli v případě, že budeš objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Ti na základě Smlouvy mám dodávat Zboží pravidelně a opakovaně.

Informace o změně Ti zašlu na Tvou e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Tebe do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržím výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny.

Výpovědní doba v případě, že výpověď podáš, činí 2 měsíce.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám Já i Ty právo od Smlouvy odstoupit.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, zašlu na vyžádaná přes kontaktní e-mail info@marekvlcek.cz.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Mě, ale není Ti přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíš e-mailem a budeš tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Mé součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2022.

 

Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát: Marek Vlček, Střelniční 342, Frýdek-Místek | IČ: 87399504 DIČ: 8209174963.
Kontakt: info@marekvlcek.cz
Uplatnění reklamace
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:


Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Marek Vlček, Střelniční 342, Frýdek-Místek | IČ: 87399504 DIČ: 8209174963.
Kontakt: info@marekvlcek.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:


Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:


Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu prodejce Marka Vlčka („Prodejce“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Prodejci písemně na adresu provozovny Prodejce nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Datum:

Podpis: 


Podmínky v platnost od 1. 1. 2022
Marek Vlček
tvůrce firemních identit
+420 773 977 680
info@marekvlcek.cz